Studio b2

Architekturfotografie

Fotograf – Anya Zuchold
Kunde/Architekt – Studio b2
Web – www.studio-b2.de
Produktionsjahr – 2012